Korzyści z certyfikatu ISO 9001:2008

Norma ISO 9001:2008 zawiera szereg wymagań dla systemu zarządzania jakością, mających zastosowanie w każdej jednostce, bez względu na jej wielkość i zakres działania. Wprowadzenie uwarunkowań normy ISO 9001:2008 w placówce medycznej ma za zadanie wykazać zdolność jednostki do dostarczenia pacjentowi usługi medycznej zgodnej z jego oczekiwaniami i wymaganiami przy zastosowaniu aktualnych przepisów prawnych. Efektem podjętych działań jest zwiększenie zadowolenia i bezpieczeństwa obsługiwanych w trybie ambulatoryjnym oraz hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych pacjentów.

Korzyści uzyskania i posiadania certyfikatu

dla Naszego szpitala:

 • sprawniejsze zarządzanie placówką, wpływające na racjonalizację kosztów i na poprawę kondycji finansowej placówki;
 • podniesienie poziomu świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa pacjenta;
 • wzmocnienie pozycji placówki w oczach pacjenta i płatnika (element rankingujący w konkursie ofert NFZ)
 • zwiększenie prestiżu placówki medycznej;
 • zwiększenie konkurencyjności wśród placówek medycznych;
 • poprawa kultury organizacyjnej szpitala;
 • efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów sprzętowych i kadrowych;
 • wzrost zaufania organu założycielskiego oraz instytucji, które mogą wpływać na wielkość pozyskiwanych środków finansowych;
 • podniesienie rangi szpitala na rynku usług medycznych oraz prywatnych firm ubezpieczeniowych (krajowych lub zagranicznych);
 • korzyści marketingowe związane z wykorzystywaniem loga jednostki certyfikującej;
dla Wszystkich zatrudnionych:
 • usprawnienie wewnętrznej komunikacji ;
 • uporządkowanie obiegu dokumentacji administracyjnej i medycznej;
 • poprawa organizacji pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne;
 • oddziaływanie na świadomość pracowników — za wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych odpowiedzialny jest każdy pracownik szpitala;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników;
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości usług medycznych;
 • podniesienie efektywności pracy zespołowej;
 • integracja grup zawodowych;
 • uporządkowanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.