Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy rozpoczął swoją działalność 07.05.2001 roku. Obecnie znajduje się przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku na ul. Jagiellońskiej 36.

Udziela całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej i pielęgnacji pacjentów w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest placówką o profilu ogólnym dla osób dorosłych. Dysponuje 40 łóżkami.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.

Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja, kontynuacja leczenia chorych przewlekle oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Odbiorcami świadczeń są więc osoby, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczną, brak samodzielności w samo-opiece i samo-pielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym a w szczególności:

 • Osoby ze schorzeniami neurologicznymi
 • Z zespołami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera
 • Z przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów
 • Po skomplikowanych złamaniach, urazach
 • Z trudno gojącymi się odleżynami
 • Ze schorzeniami geriatrycznymi
Celem pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujący zakres świadczeń:

Usługi zdrowotne
 • Pielęgnacyjne: wynikające z diagnozy pielęgniarskiej
 • Rehabilitacyjne: aktywizacja, usprawnianie ruchowe, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie
 • Lecznicze: leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków, konsultacje specjalistyczne
 • Diagnostyczne: w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych niezbędnych do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby
 • Dietetyczne
 • Terapia zajęciowa
 • Wsparcie psychologiczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Zaopatrzenie wyroby medyczne
Usługi socjalno-opiekuńcze
 • Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych
 • Aktywizacja
 • Zapewnienie dostępu do różnych form pomocy społecznej
 • Opieka duszpasterska

Przydatne informacje

O Zakładzie

Osoba przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczym.

Skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia społecznego, który aktualnie zajmuje się pacjentem. Do wniosku o przyjęcie do zakładu należy dołączyć aktualną decyzję o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nie mogą być przyjęte osoby, u których stwierdzono czynną chorobę nowotworową, poważne zburzenia psychiczne, uzależnienie lub jego ocena w skali Barthel przekracza 40 punktów.

Opiekę lekarską sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych, neurolog, chirurg, oraz psychiatra. Bezpośrednią opiekę nad pacjentem sprawuje wykwalifikowany zespół pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, psycholog, terapeuta zajęciowy oraz logopeda.

Kadra Zarządzająca

 • Kierownik Zakładu

  Kierownik Zakładu:

  mgr Agata Śliskowska vel Śliska

  specjalista piel. opieki długoterminowej

REJESTRACJA
(telefon stacjonarny):

44 685-47-93

REJESTRACJA
(telefon komórkowy):

506-044-543

REJESTRACJA
(FAX):

44 685-47-01