Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG W RADOMSKU”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02-10-0006/19-00 z dn. 13.01.2020r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działaniu VII.1Technologie informacyjno-komunikacyjne Nabór 4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług sektora ochrony zdrowia poprzez wdrożenie systemu IT oraz niezbędne w tym zakresie zakupy sprzętowe w Powiatowym Szpitalu w Radomsku i u Partnera – SP ZOZ PRO FAMILIA – podmiotów leczniczych w zakresie POZ i AOS.

Projekt jest realizowany od 01.04.2019r. roku do 31.12.2020 roku.

Wartość całkowita projektu: 4 253 189,11 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 3 282 682,20 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 790 279,87 PLN

Szpital Powiatowy w Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku w ramach realizacji projektu pn. „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym
w Radomsku”
, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję
w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zakupił min.

diatermia z przystawką argonową wraz z generatorem ultradźwiękowym, laser chirurgiczny, napęd ortopedyczny, śródoperacyjny neuromonitoring, zestaw bronchoskopowy z torem wizyjnym oraz myjnią, aparat RTG typu ramię C, aparaty do regulacji temperatury ciała, narzędzia chirurgiczne, nóż wodny, stacje komputerowe dedykowane dla CBO, sterylizator plazmowy, stół operacyjno- ortopedyczny wraz z wyposażeniem, zestaw do laparoskopii, histeroskopii i artroskopii, aparat RTG typu kardiologicznego, stół operacyjny z pływającym blatem, tor wizyjny z wyposażeniem oraz zestawem endoskopów oraz urządzeniem do archiwizacji i integracji danych, aparat do znieczulenia odcinkowego, podnośnik dla pacjentów, urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zestaw do intubacji z wyposażeniem , analizator parametrów krytycznych, aparat do pomiaru indeksu bispektralnego, aparaty do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy, monitor hemodynamiczny, kardiomonitor do pracy w warunkach MR, monitor transportowy z rozbudową centrali, respirator pneumatyczny do pracy w pracowni MR, skaner naczyń żylnych, tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem

Umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ ORAZ DOPOSAŻENIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W RADOMSKU”

umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-00012/18-01 z dn. 28.09.2018r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

Projekt jest realizowany od 01.10.2018r. roku do 30.06.2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 1 265 350,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 265 350,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 999 626,50 PLN

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Radomsku”

umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0280/18-00/476/2018/466 z dn. 18.10.2018r., projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co w konsekwencji przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Projekt jest realizowany od 01.10.2018r. roku do 30.06.2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 252 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 252 000,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 214 200,00 PLN