Szpital Powiatowy 
w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku w ramach realizacji projektu pn. „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym
w Radomsku”
, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję
w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zakupił min.

diatermia z przystawką argonową wraz z generatorem ultradźwiękowym, laser chirurgiczny, napęd ortopedyczny, śródoperacyjny neuromonitoring, zestaw bronchoskopowy z torem wizyjnym oraz myjnią, aparat RTG typu ramię C, aparaty do regulacji temperatury ciała, narzędzia chirurgiczne, nóż wodny, stacje komputerowe dedykowane dla CBO, sterylizator plazmowy, stół operacyjno- ortopedyczny wraz z wyposażeniem, zestaw do laparoskopii, histeroskopii i artroskopii, aparat RTG typu kardiologicznego, stół operacyjny z pływającym blatem, tor wizyjny z wyposażeniem oraz zestawem endoskopów oraz urządzeniem do archiwizacji i integracji danych, aparat do znieczulenia odcinkowego, podnośnik dla pacjentów, urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zestaw do intubacji z wyposażeniem , analizator parametrów krytycznych, aparat do pomiaru indeksu bispektralnego, aparaty do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy, monitor hemodynamiczny, kardiomonitor do pracy w warunkach MR, monitor transportowy z rozbudową centrali, respirator pneumatyczny do pracy w pracowni MR, skaner naczyń żylnych, tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem

Umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szpital Powiatowy w Radomsku